วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศ
ไทยและสำคัญมากขึ้นเมื่อมีการแพร่กระจายของโรค
เอดส์เพราะส่งผลให้มีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วยทั่วไป มีอัตราการดื้อต่อยารักษาสูงขึ้นกว่าในอดีต

การตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยเฉพาะทางห้องปฏิบัติการที่ได้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
จะช่วยให้แพทย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดวงจร
การแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชนได้

ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแบบรายงานผลรวดเร็ว (FAST TRACK)
ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงาน 2 ฝ่ายคือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
และศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)


clip

Drug-Resistant TB Fund
 
 

ประกอบกับการที่ได้มีการจัดตั้ง "ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา" ภายใต้พระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค (DIRECT SUSCEPTIBILITY TEST) จากตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วย อันจะเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์ในการเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป

 

 

วัตถประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค การป้องกัน การรักษา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตื่นตัวในการระวังตน รักษาสุขภาพ และร่วมมือกันป้องกันวัณโรคทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน

3. เพื่อให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติอย่างถูกขั้นตอนเมื่อนำส่งตัวอย่างตรวจ และให้ความสะดวกในการรับแจ้งผลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

4. เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค และเชื้อดื้อยาในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่แพทย์ทุกท่านในการป้องกันและรักษา ผู้ป่วยและประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ 

5.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และความร่วมมือของหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ที่มีวัตถุ-ประสงค์ที่แน่วแน่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และก่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง  รวมทั้งความสามารถของนักวิจัยของไทยในการวินิจฉัย และต่อสู้กับโรคร้ายแรงเช่นวัณโรคนี้

 

 

Copyright © 2010 Microbiology Department, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.